หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลห้วยยาง
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
Huaiyang Municipality
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ค่ะ
  หนังสือสั่งการ สถ.
 
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว22 5 พ.ค. 2565
เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กพส. มท 0810.8/ว1277 5 พ.ค. 2565
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (สัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในสภาวะวิบัติใหม่ของโรคระบาด) กสธ. มท 0819.2/ว1260 5 พ.ค. 2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1265 5 พ.ค. 2565
ยืนยันจำนวนความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1262 3 พ.ค. 2565
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รหัสหลักสูตร 650303 - 65) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2565
ขอเลื่อนการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.2/ว1259 3 พ.ค. 2565
สำรวจฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1257 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2565
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กศ. มท 0816.2/ว1241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 พ.ค. 2565
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1242 2 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1238 2 พ.ค. 2565
เพิ่มจำนวนรุ่นการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 11 สน.คท. มท 0808.3/ว1226 2 พ.ค. 2565
ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1229 [เอกสารแนบ] 29 เม.ย. 2565
การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1232 29 เม.ย. 2565
ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (กำหนดให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบก่อนการออกกฎ กม. มท 0804.5/ว1221 29 เม.ย. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5158-5228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2565
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 กพส. มท 0810.2/ว1236 29 เม.ย. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1235 29 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว1225 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร] 29 เม.ย. 2565
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 1,098
 
 
 
เทศบาลตำบลห้วยยาง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
(KM)
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-879-4355
 
LINK
   
  นโยบายเว็บไซต์
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
  แผนผังเว็บไซต์
Contact
   
  เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 36180
  โทรศัพท์ : 044-056-785 , 044-109-660
  โทรสาร : 044-056-785
Copyright © all rights reserved
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลห้วยยาง
  จำนวนผู้เข้าชม 115,453 เริ่มนับ 15 ก.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10